KONCEPCE

MEDIÁLNÍ DNY V CDK VRATIMOV

MÍSTO ÚVODU

Za posledních padesát let se naše společnost změnila možná víc než za celé minulé tisíciletí. Plíživě a nenápadně nám do života pronikla dosud neznámá síla, která dokáže ovlivnit naše názory a změnit naše životní návyky. To silou jsou současná masová média, tedy především televize, rozhlas, noviny a také Internet. A my tu stojíme po kolena a někdy možná až po pás ve vodě a musíme se s danou situací nějak vyrovnat. Musíme se nějak naučit „plavat" v médiích dříve, než se v nich „utopíme". A musíme to naučit hlavně naše děti, aby věděly, že ne vše, co vidí v televizi, je vhodné k napodobování. Aby v proudu médií, kterému jsou denně vystaveny, dokázaly ve zdraví přežít. A my s nimi.
Lenka Kosková Třísková - časopis Videohobby 07/2003
O společnosti, v níž žijeme, se někdy říká, že je "mediálně saturovaná". Co to znamená? Znamená to, že veřejně dostupná média - noviny, časopisy, knihy, rozhlas, televize, kompaktní disky, internet, videonahrávky, billboardy u silnice - jsou neodmyslitelnou součástí našeho života, podílejí se na jeho každodenní organizaci, nabízejí nám informace pro orientaci v životě, stejně jako témata ke společenské konverzaci, předvádějí nám vzory oblékání a chování, baví nás, rozesmávají, děsí, vzrušují. Je-li role médií v našem životě tak významná a zásadní, pak je jistě dobré a užitečné o médiích co nejvíc vědět.
Tomu má náš projekt napomáhat. Chceme žáky vybavit základní úrovní mediální gramotnosti, naučit je přistupovat k jednotlivým tematickým okruhům tak, aby dostali příležitost:

  • Získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti;
  • poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace;
  • orientovat se v nabídce mediálních produktů;
  • získat kritický odstup od médií;
  • využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času.

CÍLE

Centrum dětské komunikace Vratimov, které vzniklo v Domě dětí a mládeže ve Vratimově, si klade za cíl aplikovat v praxi mediální výchovu a napomoci tomuto novému předmětu úspěšně se začlenit do systému školního i mimoškolního vzdělávání. Zaměřuje se na to, aby v žácích – pomocí rozborů mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve společnosti – soustavně rozvíjelo jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat  si od ní odstup. To proto, že nejpodstatnějším nebezpečím moderních médií je především jejich schopnost budit zdání, že věrně odrážejí okolní svět. K tomu se přidává aktuálně ještě další problém – totiž, že mediální komunikace a média vůbec se staly ukazatelem kvality života jednotlivce. Proto s médii nelze nakládat jenom intuitivně, ale hlavně poučeně. A fungování CDK Vratimov je schopno právě tento atribut – tedy poučit žáky a částečně i pedagogy o mediální produkci -  beze zbytku naplnit.

Mediální výchova na DDM

METODY

Hodláme pojmout mediální výchovu jako hravý obor, jehož cílem je nabídnout žákům možnost všechno si pečlivě osahat a vyzkoušet na vlastní kůži. Není nic lepšího, než vlastní zkušenost,  zvlášť,  když je zprostředkována formou nenáročné a možná i zábavné hry. Proto model, který bude v Centru dětské komunikace Vratimov vytvořen, zahrnuje vznik internetové televize, rozhlasového (i internetového) vysílání, agenturního zpravodajství, dále všemi mediálními obory prolínající se digitální fotografie a její zpracování – v neposlední řadě i založení novin či časopisu. To znamená, že hlavní důraz bude kladen především na praktické mediální zkušenosti. Hlavními úkoly potom bude naučit žáky pracovat s obrazem-digitální fotografií, zpracovat písemnou podobu zážitku (použít při tom rozhovor, zprávu a další novinářské útvary), pochopit výrobu televizních produktů - to všechno tak, aby získali kritický odstup od informací přicházejících z médií.
S tím vším souvisí i fakt, že mediální výchova – a v tomto duchu bude v CDK Vratimov realizovaná – má velké mezipředmětové vazby. Jmenujme alespoň některé z nich: k občanské výchově, českému jazyku a literatuře, dějepisu, výtvarné výchově, biologii člověka, fyzice apod. Dalšími obory, se kterými budou mít žáci možnost se v Projektových mediálních dnech (určených školám) také seznámit, jsou i sociologie a psychologie.  K zavádění  nových vyučovacích metod,  jakou mediální výchova a související odvětví bezesporu jsou, budou zpracovány metodické návody a materiály.
Žáci by si při nich měli osvojit následující klíčové kompetence:  základní komunikační dovednosti  (včetně rozeznávání estetické hodnoty sdělení v mateřském jazyce), získat představu o práci v „tradičních“  i „nových“ médiích, získat další dovednosti umožňující práci v týmu, posilovat svoji sebereflexi jako občana, učit se rozumět odlišnostem, kritické hodnocení nabídnutých informací, osvojit si společenské a kulturní dovednosti, ale samozřejmě také ovládat k těmto účelům získanou techniku. Kromě toho budou mít děti možnost aktivně se podílet na vysílání internetové televize a rozhlasu, stejně jako na tvorbě časopisu a webových stránek Dětské tiskové agentury.

Mediální výchova na DDM

Aktualizováno (Neděle, 24 Říjen 2010 07:32)

 
Banner
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
DSC03073.JPG
Banner